Usługi księgowe

W ramach oferowanych usług księgowych, zapewniamy Państwu szeroki wachlarz czynności o charakterze jednorazowym oraz abonamentowym. Ofertę dostosowujemy do potrzeb kontrahentów, a uczciwy i transparentny system rozliczeń działa na korzyść naszą i naszych kontrahentów. Działamy na wielu polach rachunkowości, jednak najważniejsze obszary naszego działania stanowią następujące dziedziny księgowe.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS,
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • bieżąca pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Ewidencja przychodów:
  • miesięczne naliczanie podatku,
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • Raportowanie:
  • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych.

Ofertę obsługi kadrowo – płacowej kierujemy do:

 • małych i średnich firm,
 • instytucji publicznych,
 • właścicieli i zarządów spółek.

W ramach obsługi kadrowo – płacowej oferujemy:

sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne doradztwo oraz atrakcyjne warunki współpracy. Analizujemy koszty, sprzedaż, doradzamy w zakresie podatków i zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kompleksowe działania pozwalają na dostosowanie oferty do potrzeb Klienta oraz wdrażanie nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań.

 

W ramach doradztwa księgowego oferujemy Państwu:

 

 • kompleksowe analizy finansowo – księgowe,
 • analizy i zestawienia sprzedaży oraz kosztów,
 • profesjonalne analizy płynności finansowej,
 • zestawienia nakładów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie wniosków i business planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu subwencji od UE i innych,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej.

 

Cechuje nas indywidualne podejście do Klienta i maksymalne zaangażowanie w wykonywane czynności. Jeśli potrzebują Państwo porady natury bankowej, podatkowej lub innej, zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną bądź mailową.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są:

 • spółki handlowe,
 • spółki osobowe i kapitałowe,
 • osoby fizyczne i spółki cywilne/ jawne / partnerskie, jeśli dochód za poprzedni rok wynosił co najmniej 2 000 000 euro,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki otrzymujące subwencje ze Skarbu Państwa bądź inne,
 • cudzoziemcy niebędący obywatelami UE prowadzący w Polsce działalność gospodarczą.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy:

 • systematyczne i rzetelne uzupełnianie dziennika,
 • prowadzenia księgi głównej oraz księgi pomocniczej,.
 • zestawienia sald księgi głównej / pomocniczej.

Oferujemy Państwu następujące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencję transakcji o charakterze gospodarczym,
 • rzetelną analizę powierzonych dokumentów,
 • przygotowywanie deklaracji: podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • obliczenia zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie zgłoszeń pracowników / zleceniobiorców do US i ZUS,

ewidencjonowanie zakupów, sprzedaży i bieżących operacji.

Do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zobowiązane są:

 • przedsiębiorstwa nieprowadzące działalności rolniczej będące płatnikiem podatku liniowego,
 • przedsiębiorstwa nieprowadzące działalności rolniczej będące płatnikiem na zasadach ogólnych,
 • spółki jawne / partnerskie / cywilne, których dochód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył 2 000 000 euro.

 Prowadzenie ksiąg rozchodów i przychodów polega na:

 • ewidencjonowani wydatków,
 • ewidencjonowanie zakupów,
 • ewidencjonowaniu sprzedaży.

W ramach prowadzenia ksiąg rozchodów i przychodów oferujemy Państwu:

 • ścisłą kontrolę i systematyczne uzupełnianie dokumentów księgowych,
 • współpracę z US w ramach rozliczeń podatku PIT, VAT i innych,
 • sporządzanie raportów na potrzeby NBP, GUS, jednostek samorządowych i innych,
 • kompleksowy nadzór nad dokumentacją wewnętrzną,

ewidencjonowanie funduszy, wyposażenia oraz wartości o charakterze niematerialnym.

Prowadzenie ewidencji przychodów polega to:

 • ustalaniu przychodów w danym roku podatkowym,
 • ustalaniu wysokości podatku od towaru i usług,
 • ustalaniu sumy ryczałtu na rzecz Urzędu Skarbowego.

Przychody ewidencjonujemy na następujących podstawach:

 • wystawionych fakturach VAT,
 • dokumentów o charakterze celnym,
 • wystawionych rachunków,
 • not korygujących i ewidencji wyposażenia.

W ramach prowadzenia ewidencji przychodów zapewniamy Państwu:

 • ścisłą kontrolę dowodów księgowych,
 • wyliczenie wartości podatku zryczałtowanego,
 • bieżącą analizę obowiązujących stawek podatkowych,
 • przygotowywanie dokumentacji dla banków i urzędów,
 • kompleksową współpracę z Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywanie i realizację przelewów w imieniu Klienta.

Sprawozdania i raporty finansowe najczęściej wykonujemy dla:

 

 • jednostek samorządów terytorialnych,
 • placówek o charakterze państwowym,
 • inwestorzy dokonujący decyzji na podstawie sprawozdań,
 • zarządów firm dokonujących decyzji na podstawie raportów,
 • pracowników i związków zawodowych,
 • spółdzielni pracy oraz spółdzielni socjalnych.

 

Raporty i sprawozdania finansowe zawierają:

 

 • bilans zysków i strat,
 • rachunek wyników finansowych firmy,
 • wartość udziałów własnych,
 • zestawienia zmian w funduszu własnym,
 • wszelkie informacje, które Klient uważa za istotne,
 • opisy inwestycji i zobowiązań długoterminowych,
 • opisy inwestycji i zobowiązań krótkoterminowych,
 • aktywa i pasywa przedsiębiorstwa,
 • przegląd ekonomiczny firmy.
youtube
google logo